برگشت به سايت توانير  
   
 
تماس با ما پرسش و پاسخ دوره ها و سمينار ها سايتهاي ديگر ارائه ها و فايل هاي آموزشي صفحه اصلي
 
   
 

تعداد مراجعين از تاريخ 30 تير 1387 : 3989

بازديدكنندگان امروز 

(1398/06/26)

 : 1


 

خود ارزيابي

رديف

شرح - شركت هاي برق منطقه اي

1

صورتجلسه گردهمائي مديران تعالي مورخه 861128

2

صورتجلسه دومين گردهمائي كميته ارزيابي مورخه 851030

3

صورتجلسه گردهمائي مديران تعالي سازماني - برق باختر

4

آشنائي با روشهاي خودارزيابي - شهريور 1385

5

صورتجلسه شماره 1- گردهمائي مديران تعالي سازماني مورخ 30/1/85

6

صورتجلسه شماره 2 - گردهمائي مديران تعالي سازماني و گزارش بازديد از شركت ساپكو مورخ 28/3/85 همراه با برنامه پيشنهادي حركت تعالي در شركت هاي برق منطقه اي

7

سمينار آشنائي با مدل سرآمدي مورخ 13/4/85

8

فايلهاي اكسلي معيارهاي ارزيابي برقهاي منطقه اي


 

معرفي گروه مطالعات راهبردي

  مأموريت
  وظايف
  چارت سازماني
 

تعالي سازماني در توانير

  خودارزيابي
كارگروههاي تخصصي
  پروژه هاي بهبود
 

تعالي سازماني در شركتهاي زير مجموعه

 مديران تعالي
 خودارزيابي
  پروژه هاي بهبود
  تورهاي تعالي
سيستمهاي مديريت كيفيت
  ابزارهاي مديريتي